کریکولم درسی دانشکده/ پوهنحی انجنیری


نام دانشکده واحد درسی سمستر تعداد کردیت
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انگلیسی تخصصی 4 1
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انگلیسی(1) 1 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری کلکولس(1) 1 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری کیمیای انجنیری(1) 1 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری مبادی انجنیری و کمپیوتر 1 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری ثقافت اسلامی 1 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری فزیک انجنیری(1) 1 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری رسم و تخنیکی 1 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری کلکولس(2) 2 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری پروگرامینگ کمپیوتر 2 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری دیزاین به کمک کمپیوتر 2 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری فزیک انجنیری (2) 2 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری جیولوجی انجنیری 2 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری ثقافت اسلامی 2 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انگلیسی (2) 3 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری کلکولس(3) 3 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری فزیک انجنیری(3) 3 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری ترمودینامیکس(1) 3 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری ستاتیکس 3 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری ادبیات دری 3 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انگلیسی تخصصی 4 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری معادلات تفاضلی انجنیری 4 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری دینامیکس 4 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری آمار و احصایه 4 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری مقاومت مواد 4 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری تاریخ افغانستان 4 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری لابراتوار فزیک 4 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری مقاومت مواد(2) 5 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری تحلیل ا سترکچر(1) 5 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری هایدرولوجی 5 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری میخانیک سیال 5 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری سروی(1) 5 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری ماشین آلات انجنیری 5 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری مهندسی سیستم 5 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری تحلیل استرکچر(2) 6 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری دیزاین کانکریت(1) 6 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری هایدرالیکس 6 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری دیزاین ساختمانهای فولادی 6 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری سروی(2) 6 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری مکانیک خاک 6 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری دیزاین کانکریت(2) 7 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری زلزله 7 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انجنیری آبرسانی 7 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری میتود و مواد ساختمانی 7 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری لابراتوار مکانیک خاک 7 2
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انجنیری تهداب 7 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انجنیری فاضلاب 8 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری انجنیری سرکسازی 8 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری دیزاین پروژه 8 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری براورد پروژه 8 3
دانشکده/ پوهنحی انجنیری منوگراف 8 4