فصل نامه

تأثیر روش استقرا بر نظریات روابط بین‌الملل

تأثیر روش استقرا بر نظریات روابط بین‌الملل (بررسی موردی رئالیسم و لیبرالیسم)