کریکولم درسی دانشکده/ پوهنحی فارمسی


نام دانشکده واحد درسی سمستر تعداد کردیت
دانشکده/ پوهنحی فارمسی mathematic and biostatic 1 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Cellular Biology 1 4
دانشکده/ پوهنحی فارمسی General Chemistry 1 4
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Foreign Language 1 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 1 1
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Physics 1 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Inorganic chemistry 2 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Physical Pharmacy 1 2 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Physiology & Histology 2 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Foreign Language 2 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 2 1
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Anatomy 2 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Organic chemistry 2 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Physical pharmacy 2 3 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Analytical Chemistry 3 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Analytical Chemistry 3 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Molecular Biology 3 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pathology 1 3 4
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Botany 3 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 3 1
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmacogonosy 4 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutical chemistry 1 4 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Microbiology 1 4 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutics 1 4 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmacology 1 4 4
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Biochemistry 1 4 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 4 1
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutics 2 5 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmacogonosy 2 5 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutical chemistry 2 5 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Microbiology 2 5 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmacology 2 5 4
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Biochemistry 2 5 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 5 1
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutics 3 6 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutical chemistry 3 6 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmacology 3 6 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Immunology 1 6 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Parasitology 6 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی First med aid and Hygienic 6 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Toxicology 1 6 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 6 1
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutics 4 7 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Toxicology 2 7 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Nutrition and Food anlysis 7 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Medical Mycology 7 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Clinical biochemistry 7 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutical quality control 1 7 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Research method 7 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 7 1
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Industrial Pharmacy 8 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmacology 4 8 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutical biotechnology 8 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutical Quality control 2 8 3
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Pharmaceutical management 8 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Phytotherapy 8 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Biopharmacy 8 2
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Monograph 8 6
دانشکده/ پوهنحی فارمسی Islamic 8 1