کریکولم درسی دانشکده/ پوهنحی اقتصاد


نام دانشکده واحد درسی سمستر تعداد کردیت
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد انگلیسی 1 1 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد تاریخ معاصر افغانستان 1 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد کلیات علم اقتصات 1 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مقدمه علم حقوق 1 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد ریاضیات عمومی (1) 1 4
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مبانی جامعه شناسی 1 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مطالعات اسلامی (1) 1 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد ادبیات دری (1) 1 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقتصات خرد(1) 2 4
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد احصاییه (1) 2 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد ریاضی عمومی (2) 2 4
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد ادبیات دری (2) 2 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد زبان انگلیسی (2) 2 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مطالعات اسلامی (2) 2 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مبانی سازمان و مدیریت 2 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد احصاییه (2) 3 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقتصات خرد(2) 3 4
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اصول حسابداری(1) 3 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد حقوق تجارت 3 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مبانی علم سیاست 3 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد روش تحقیق عمومی 3 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقتصات کلان(1) 4 4
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اصول حسابداری(2) 4 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مدیریت بازاریابی 4 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اصول بیمه 4 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقصاد زراعتی 4 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد روانشناسی کار 4 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقتصات کلان(2) 5 4
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقتصاد توسعه 5 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد تاریخ نظریات اقتصادی 5 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد تجارت الکترونیک 5 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد پول و بانکداری 5 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقتصاد بخش عمومی 5 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مدیریت تولید 6 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مدیریت استراتژیک 6 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد بازاریابی بین الملل 6 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مدیریت مالی 6 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد حسابداری صنعتی 6 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مالیه بین الملل 6 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد انگلیسی تخصصی 6 2
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد حقوق در عملیات 7 4
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد اقتصاد افغانستان 7 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مدیریت منابع انسانی 7 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد سنجیشهای اقتصادی 7 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد تجارت بین الملل 7 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد ارزیابی طرح های اقتصادی 7 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد سازمانهای مالی و پولی بین المللی 8 3
دانشکده/ پوهنحی اقتصاد مونوگراف 8 6