دیدگاه و ماموریت
دیدگاه:

پوهنحی انجنیری متعهد است از طریق تدریس معیاری و ارائه خدمات عمرانی استندرد زمینه ای تغییر مثبت را فراهم کند وبه عنوان یک نهاد مسؤل و معتبرعلمی، سهم خویش را در بازسازی و توسعه کشور ادا نماید.

ماموریت:

پوهنحی انجنیری برای تربیت انجنیران متخصص ومتعهد فعالیت می نماید، زمینه کار عملی، لابرتواری وبازدید ساحوی را فراهم میسازد تا محصلان آموزش ومهارت های لازم  را کسب نموده مصدر خدمت به جامعه گردد.