دیدگاه و ماموریت
دیدگاه

پوهنحی فارمسی در دیدگاه بلند مدت خویش پوهنحی پیشتاز در عرصه ای تدریس، تحقیق و ترویج دست آورد های جدید علمی خواهد بود. استفاده از تکنالوژی، رعایت معیار های ملی و بین المللی، تعهد و پشت کار مارا به دستیابی اهداف مان کمک خواهد کرد.

مأموریت

تربیت کادرهای متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه در رشته فارمسی که با حفظ ارزش های علمی، ملی و اسلامی، صادقانه به کشور و مردم خدمت نمایند.