دیدگاه و ماموریت
دیدگاه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی متعهد است با در نظر گرفتن معیارها و اصول ملی و بین المللی، خدمات آموزشی و تحقیقاتی را ارائه نمایند تا از این طریق افراد متخصص و خلاق را در جامعه تقدیم نماید.

ماموریت پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برای تربیت دانش­آموختگان متخصص و متعهد زمینه کار عملی را فراهم می­سازد تا محصلان آموزش و مهارت­های لازم را کسب نموده و مصدر خدمت به جامعه گردد.