دیدگاه و ماموریت
دیدگاه پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد متعهد است از طریق تدریس معیاری و ارایه خدمات تحصیلی استندرد زمینه­­ی تغییر مثبت را فراهم نماید و بعنوان یک نهاد مسئول و معتبر علمی، سهم خویش را در بازسازی و توسعه کشور اداء نماید.

ماموریت پوهنحی اقتصاد:

پوهنحی اقتصاد برای تربیت دانش ­آموختگان متخصص و متعهد فعالیت می­نماید؛ زمینه کار عملی را فراهم می­سازد تا محصلان آموزش و مهارت­های لازم را کسب نموده، مصدر خدمت به جامعه گردد.