ریاست تضمین کیفیتریاست تضمین کیفیت

ریاست تضمین کیفیت برای بالابردن کیفیت درسی مطابق به معیارهای جهانی با به‌ میان آمدن اداره‌ جدید در افغانستان، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش موسسه‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، جمعیت دانشجویی در افغانستان چند برابر شده است. از سوی دیگر، کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه‌ اصلی را به‌ میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه، بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به‌ دنبال آن در سال 1391 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در چوکات وزارت تحصیلات عالی شکل گرفت. دانشگاه رابعه بلخی همزمان با آغاز برنامه‌ی ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی، شامل این برنامه شد و مطابق با رهنمود ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، به‌منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه‌های ارتقای کیفیت و کسب اعتبار ملی و بین‌المللی، در سال 1392 واحد داخلی ارتقای کیفیت را فعال کرد.

ریاست تضمین کیفیت برای بلند بوردن کیفیت درسی مطابق به معیارهای جهانی با به‌ میان آمدن اداره‌ جدید در افغانستان، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش موسسه‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، جمعیت دانشجویی در افغانستان چند برابر شده است. از سوی دیگر، کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه‌ اصلی را به‌ میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه، بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به‌ دنبال آن در سال 1391 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در چوکات وزارت تحصیلات عالی شکل گرفت. دانشگاه رابعه بلخی همزمان با آغاز برنامه‌ ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی، شامل این برنامه شد و مطابق با رهنمود ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، به‌ منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه‌های ارتقای کیفیت و کسب اعتبار ملی و بین‌المللی، در سال 1392 واحد داخلی ارتقای کیفیت را فعال کرد.